blankmonkeyblankblankblankbraceletblankfishhookedblankmonkeyblankthumborchidblankblankblankcockblankblankblank